Opmerkelijk veetransport

Gepubliceerd op: 15 maart 2022

ReMarkAble

Begin februari 2022 reisden de bestuursleden van Vee&Logistiek Nederland naar Deventer ter voorbereiding van een publiekscampagne voor de veelogistieke sector. In Deventer is het communicatiebureau ReMarkAble gevestigd, stuwende communicatiekracht achter vele geslaagde campagnes.

De laatste jaren is regelmatig onder de aandacht gebracht – vanuit het bestuur, maar ook door leden – dat er een groeiende behoefte is aan positieve communicatie. Uitingen rondom onze sector nemen een vlucht op sociale media en we willen daar zelf een grotere en actievere rol spelen.

Om die reden is in 2021 een subsidie aangevraagd waarmee Vee&Logistiek Nederland de eerste aanzet gaat geven tot een publiekscampagne. Daarin is een grote rol weggelegd voor online communicatie en sociale media.

Communicatiebureau

In 2021 zijn door Vee&Logistiek Nederland enkele communicatiebureaus benaderd om van gedachten te wisselen over onze wensen op dat vlak en wat zij daarin te bieden hadden. Uiteindelijk viel aan het eind van vorig jaar de keuze op communicatiebureau ReMarkAble voor het neerzetten van een campagneconcept.

Tijdens de bijeenkomst in Deventer was allereerst gelegenheid nader kennis te maken met eigenaar Wim Groot Koerkamp (concept en strategie) en collega Edzard van Delden (strategie en training). Wim lichtte de activiteiten en het werkveld van ReMarkAble toe. Volgend onderdeel van de agenda was het communicatievraagstuk dat vanuit Vee&Logistiek Nederland op tafel lag. De doelstelling daarvan op hoofdlijnen: het imago van de Nederlandse veelogistieke sector verbeteren en draagvlak creëren voor de bedrijfstak en de beroepsgroep, in de volle breedte van de Nederlandse samenleving.

Waarom een campagne?

In toenemende mate worden ondernemers in de veelogistieke sector geconfronteerd met negatieve beeldvorming rondom het transporteren van vee. Via allerlei soorten media, maar ook in de dagelijkse praktijk.

De veetransporteur of handelaar zit dagelijks met zijn wagen op de weg en staat letterlijk midden in het (maatschappelijk) verkeer. De veeman is bovendien een vakman en mag zo ook gezien worden. Dat betekent dat we onszelf ook zo moeten profileren. Ons eigen verhaal brengen. Over het beroep, onze werkwijze, onze zorg voor de dieren, de sector en onze waarde(n). Wij gaan respectvol om met dieren en met onze omgeving.

Andersom mogen we ook gerespecteerd worden voor het werk dat we doen. Want uiteindelijk kiest nog steeds 95 procent van Nederland bijna dagelijks voor een stukje vlees op het bord. Een veetransporteur of handelaar verdient dus allesbehalve een opgestoken middelvinger.

Wat gaan we doen?

Enerzijds gaan we ons sterker profileren op de plaatsen waar heel snel en gemakkelijk van alles over ons geroepen wordt: sociale media. We hebben zelf genoeg in handen om in beeld te brengen hoe onze wereld eruitziet. Met hoeveel passie voor het ambacht en respect voor de dieren er gewerkt wordt. En waar we mee te maken hebben in onze maatschappelijke omgeving.

Anderzijds mogen we onszelf in het straatbeeld ook duidelijker laten zien. Want de veetransporteur en handelaar zit letterlijk in het (maatschappelijk) verkeer en mag trots zijn op het werk dat hij/zij doet. Het werk wordt naar eer en geweten gedaan. Als sector werken we continu aan verantwoord en diervriendelijk transport. De komende periode zullen we daarvoor samen met bureau ReMarkAble het campagneconcept en een strategie uitwerken.

Zichtbaar online

Met de campagne zetten we in op een sterke aanwezigheid op het internet en de verschillende social mediakanalen. Er komt een campagnewebsite met heldere, eerlijke informatie (in woord en beeld!), van waaruit we verschillende sociale mediakanalen zullen voeden met blogs, beeldmateriaal en acties. Daarbij hebben we ook hulp nodig van de mensen die werken in de veelogistieke sector. Om onze activiteiten en werkwijze naar buiten te brengen via sociale media, maar ook op de weg.

Professionalisering

Het is logisch dat als we ons meer laten horen, dat ook reacties kan oproepen. Positieve reacties, maar ook minder leuke. Daarom wordt vanuit de campagne ruimte gemaakt voor trainingen proactieve communicatie en social media/online communicatie. De trainingen bieden handvatten om professioneel om te gaan met (online) media. Vee&Logistiek Nederland zal hiermee onder de vlag van de VeehandelsAcademy vanaf het tweede/ derde kwartaal 2022 van start gaan.

Ketenpartners

We werken niet alleen aan een publiekscampagne voor onze eigen bedrijfstak. Vee&Logistiek Nederland werkt hierbij samen met de POV, COV, KNS, SBK en LTO in een communicatieplatform van de vleesketen. Binnen de vee- en vleesketen is de veelogistieke schakel immers niet de enige die maatschappelijke druk ervaart van een kleine groep critici. Ook de veehouderij, slacht, verwerking en toeleverende sectoren hebben te maken met negatieve beeldvorming.

Niet alleen ngo’s maar ook onze overheid geeft regelmatig blijk van een kritische grondhouding ten aanzien van de agrarische sector. Dat maakt het ondernemen in de vee- en vleessector steeds lastiger, minder lonend en demotiverend. Om die reden hebben de ketenpartners uit de vee- en vleessector al in 2021 de handen ineengeslagen om gezamenlijk op te trekken. Om oneerlijke en onterechte framing in de media tegen te gaan, ‘issues’ zélf te adresseren en ook óns verhaal te vertellen.

Samen werken we aan het imago van het Nederlandse vleesproduct en aan draagvlak voor de productie.