Grote uitdagingen voor de keten

Gepubliceerd op: 7 februari 2022

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij

Door Linda Verriet | Voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV)

Met het verschijnen van het Regeerakkoord is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan: een versnelling van de natuur- en stikstofambities van 2035 naar 2030. En ambities op gebied van welzijn van dieren in de veehouderij. Twee thema’s die ons als keten raken en waar we elkaar hard nodig hebben.

Bij het Regeerakkoord was er de aankondiging van ‘niet vrijblijvende gesprekken’ met boeren als vrijwilligheid onvoldoende oplevert. Daarnaast de beschikbaarstelling van 25 miljard euro voor de uitkoop van bedrijven, aankoop van gronden, innovaties e.d. Gelet op de beschikbare bedragen lijkt het kabinet af te koersen op de opkoop van duizenden veehouderijbedrijven en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond.

En vervolgens tasten we in het duister. Het kabinet heeft niet aangegeven wat het van plan is. Boeren weten daardoor niet in welke regio’s welke maatregelen zullen gelden. Ook is niet bekend in welke sectoren de klappen gaan vallen.

Wereld op zijn kop

Daar komt bij dat die 25 miljard beschikbaar is voor het oplossen van een probleem dat niet concreet is. In zijn algemeenheid wordt gesteld dat het slecht gaat met de natuur, maar hoe dat is op gebiedsniveau, is niet in beeld. In een debat stelde één van de Tweede Kamerleden: ‘we hebben een probleem, want er worden geen vergunningen vergeven’. Dan zakt mijn broek wel af. 25 miljard om een papieren en juridische crisis op te lossen.

Het is de wereld op zijn kop, want:

  • niemand weet wat 30 jaar NH3 reductie heeft opgeleverd;
  • niemand weet wat de staat van natuur daadwerkelijk is;
  • niemand weet wat de depositie neerslag is, er is nog nooit gemeten;
  • niemand weet wat NH3-emissie uit stallen voor een impact heeft op depositie op natuur.

Transport en vee

Naast de stikstofuitdaging hebben we ook uitdagingen op het gebied van transport van dieren. Er moeten werkbare en proportionele afspraken komen rond het transport van dieren en het boetebeleid. We hebben even lucht gekregen tot 1 maart, maar er moet nog veel gebeuren. En tot onze verrassing kondigde de nieuwe LNV-minister al weer volgende wetgeving af – beperken van diertransport – zonder de belanghebbenden erin te kennen. Als je de landbouw ‘mee wilt krijgen’ dan helpt het om met de sector te praten.

Ook het welzijn van dieren ligt onder het vergrootglas. Sectoren en ketenpartijen, waaronder Vee&Logistiek Nederland, trekken hierin nauw samen op. De komende periode zullen we elkaar goed vast moeten houden bij de uitwerking van het amendement van de Partij van de Dieren op de Wet Dieren. Een onwerkbaar en onrealistisch amendement, wat moet worden omgebogen naar een plan dat de sector verder helpt. We zijn continu bezig met het optimaliseren van dierenwelzijn, maar er zijn grenzen aan wat werkbaar en betaalbaar is. Met zoönose wil de overheid eveneens aan de gang. Ook bij dit onderwerp is veel politieke beïnvloeding, waarbij de wetenschappelijke feiten te vaak terzijde worden geschoven. Zo worden de risico-inschattingen nogal eens uit het onderzoek gehouden. Dat deel van het vraagstuk vullen politici dan zelf in.

Hard van start

Al met al, een harde start van het nieuwe kabinet. Het heeft duidelijk gemaakt wetenschappelijke informatie niet op tafel te willen hebben, zodat er ruimte is voor politieke invulling. We zagen al dat boeren geconfronteerd worden met harde uitspraken, zonder overleg met de sector. Beleid en politiek met een harde lijn richting onze sectoren; dat vraagt om een harde opstelling van onze kant. De huidige krachtenbundeling binnen de vleessector is harder nodig dan ooit. Samen gaat het ons lukken om sterker uit de strijd te komen, daarvan ben ik overtuigd.