Nederland telde in 2022 iets minder varkens en iets meer koeien en geiten

Gepubliceerd op: 20 maart 2023

Varkens

Uit de Landbouwtelling 2022 van het CBS blijkt dat er vorig jaar iets meer runderen in Nederland waren dan een jaar eerder. Het aantal melkveebedrijven nam juist af, waardoor het aantal melkkoeien per bedrijf juist groeide. Het aantal varkens daalde opnieuw, terwijl er iets meer geiten werden geteld.

Runderen

Op 1 april 2022 waren er in Nederland 3,8 miljoen runderen, dat is 0,4 procent meer dan een jaar eerder. 41 procent van het aantal runderen bestond vorig jaar uit melkkoeien, net als in 2021. Het jongvee voor de melkveehouderij nam vorig jaar toe met 1,6 procent naar 982.000.

Vergeleken met 2017 waren er 6 procent minder runderen. Dit heeft te maken met het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij die in 2017 in werking trad. Om de groei van de veestapel te stoppen, moesten bedrijven melkvee wegdoen. Het aantal runderen daalde in 2018 voor het eerst sinds 2013 onder de 4 miljoen.

Melkveebedrijven

Het aantal melkveebedrijven nam vorig jaar met een daling van 3 procent opnieuw af. Ten opzichte van vijf jaar eerder is het zelfs met bijna 20 procent afgenomen. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf groeide juist wel weer: van 94 in 2017 naar 103 in 2012 tot 107 in 2022.

Vleeskalveren

Het aantal vleeskalveren nam iets af met 0,4 procent. Nederland telde er vorig jaar ruim 1 miljoen, wat nagenoeg gelijk is aan een jaar eerder. Vergeleken met 2017 is het aantal vleeskalveren juist toegenomen met 9 procent.

Varkens

Vorig jaar waren er weer iets minder varkens in Nederland dan voorheen. Het aantal nam met 1,6 procent af naar 11,3 miljoen. Ten opzichte van 2017 is dat een afname van 9 procent. Die afname komt mede door de stoppersregeling en de SRV (Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij).

Het aantal varkensbedrijven daalde vorig jaar vergeleken met 2021 met 4 procent naar bijna 3.300. Ten opzichte van 2017 nam het aantal varkens per bedrijf met bijna 20 procent toe naar 3.400. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat relatief kleine bedrijven de afgelopen jaren gestopt zijn met het houden van varkens.

Geiten

Het aantal melkgeiten steeg in 2022 met 1 procent naar bijna 489.000, vergeleken met vijf jaar eerder groeide de geitenstapel met 30 procent.

Bron: CBS